No1伟少爷的个人信息

 账号:  beerboy
 网名:   No1伟少爷
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  sunwei_email@tom.com
 年龄  
 生日  1981/3/21
 爱好  
 注册时间:   2005-04-29 18:39  来 自:   
 登录次数:   6次  OICQ:  359606005
 最后登录:  2005-05-26 13:54:48  ICQ:  
 最后发贴:   2005-05-03 10:16:13  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   1 个  所发帖子:   
 回复贴数:   3 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   4 个  给我投票  
 在线时间:  16232  是否在线:  否
 经 验 值:   15  加为好友:   
 灌 水 值:   0  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   0  综合指数:  83

No1伟少爷的个人信息