20CN酷公爵的个人信息

 账号:  bellamy
 网名:   20CN酷公爵
 性别:   man
 主页:   bellamy.126.com
 E-Mail:  bellamy_ku@sina.com
 年龄  20
 生日  1982/5/17
 爱好  计算机,美女,休闲
 注册时间:   2001-11-28 18:45  来 自:   江西南昌
 登录次数:   263次  OICQ:  5272432
 最后登录:  2009-11-05 17:54:37  ICQ:  
 最后发贴:   2007-06-22 16:42:21  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   13 个  所发帖子:   
 回复贴数:   422 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   435 个  给我投票  
 在线时间:  824021  是否在线:  否
 经 验 值:   238  加为好友:   
 灌 水 值:   293  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   14  综合指数:  2846

20CN酷公爵的个人信息