GBS城市猎人的个人信息

 账号:  weidong
 网名:   GBS城市猎人
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  hwd0101@sohu.com
 年龄  23
 生日  1980/6/17
 爱好  计算机
 注册时间:   2003-09-03 14:35  来 自:   上海
 登录次数:   49次  OICQ:  12479816
 最后登录:  2003-11-12 22:01:27  ICQ:  
 最后发贴:   1970-01-01 00:00:00  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   6 个  所发帖子:   
 回复贴数:   129 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   135 个  给我投票  
 在线时间:  58800  是否在线:  否
 经 验 值:   46  加为好友:   
 灌 水 值:   0  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   -3  综合指数:  360

GBS城市猎人的个人信息