ADSL110的个人信息

 账号:  zww0105
 网名:   ADSL110
 性别:   man
 主页:   琛爷上线
 E-Mail:  zhouchenweiwei@yahoo.com.cn
 年龄  22
 生日  1985/1/5
 爱好  HACK
 注册时间:   2006-08-09 12:55  来 自:   安徽合肥市临泉路
 登录次数:   3次  OICQ:  
 最后登录:  2006-08-09 13:12:16  ICQ:  
 最后发贴:   2006-08-09 05:19:46  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   0 个  所发帖子:   
 回复贴数:   3 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   3 个  给我投票  
 在线时间:  3110  是否在线:  否
 经 验 值:   7  加为好友:   
 灌 水 值:   0  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   0  综合指数:  39

ADSL110的个人信息