adam92013的个人信息

 账号:  adam92013
 网名:   adam92013
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  adam92013@163.com
 年龄  
 生日  1982/1/11
 爱好  跳舞,计算机,游泳,台球
 注册时间:   2002-11-24 19:39  来 自:   大连
 登录次数:   65次  OICQ:  37339341
 最后登录:  2003-07-13 20:55:59  ICQ:  
 最后发贴:   1970-01-01 00:00:00  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   4 个  所发帖子:   
 回复贴数:   256 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   260 个  给我投票  
 在线时间:  78000  是否在线:  否
 经 验 值:   -19  加为好友:   
 灌 水 值:   10  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   1  综合指数:  235

adam92013的个人信息