aosi2003的个人信息

 账号:  aosi2003
 网名:   aosi2003
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  aosi2003@126.com
 年龄  30
 生日  1973/10/3
 爱好  网络安全 影视制作
 注册时间:   2003-11-26 19:31  来 自:   黑
 登录次数:   680次  OICQ:  303409778
 最后登录:  2005-09-05 09:10:13  ICQ:  
 最后发贴:   2004-11-25 00:41:28  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   102 个  所发帖子:   
 回复贴数:   66 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   168 个  给我投票  
 在线时间:  229836  是否在线:  否
 经 验 值:   740  加为好友:   
 灌 水 值:   32  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   -9  综合指数:  4150

aosi2003的个人信息