awfigsk的个人信息

 账号:  awfigsk
 网名:   awfigsk
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  awfigsk@hotmail.com
 年龄  
 生日  1978/7/7
 爱好  
 注册时间:   2004-03-02 11:56  来 自:   
 登录次数:   32次  OICQ:  
 最后登录:  2006-06-28 08:43:27  ICQ:  
 最后发贴:   2006-06-19 01:48:11  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   10 个  所发帖子:   
 回复贴数:   10 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   20 个  给我投票  
 在线时间:  54581  是否在线:  否
 经 验 值:   70  加为好友:   
 灌 水 值:   -2  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   0  综合指数:  389

awfigsk的个人信息