cp888的个人信息

 账号:  cp888
 网名:   cp888
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  chenping888368@126.com
 年龄  19
 生日  1988/7/1
 爱好  计算机相关知识
 注册时间:   2005-03-03 09:50  来 自:   都江堰
 登录次数:   7次  OICQ:  77136512
 最后登录:  2005-04-26 15:43:50  ICQ:  
 最后发贴:   2005-04-22 12:36:49  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   0 个  所发帖子:   
 回复贴数:   7 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   7 个  给我投票  
 在线时间:  11768  是否在线:  否
 经 验 值:   20  加为好友:   
 灌 水 值:   0  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   0  综合指数:  110

cp888的个人信息