cyshaoping的个人信息

 账号:  cyshaoping
 网名:   cyshaoping
 性别:   girl
 主页:   
 E-Mail:  cyshaoping@163.com
 年龄  
 生日  1983/1/1
 爱好  
 注册时间:   2003-04-02 15:25  来 自:   
 登录次数:   319次  OICQ:  
 最后登录:  2009-06-02 22:14:29  ICQ:  
 最后发贴:   2004-06-21 12:59:12  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   16 个  所发帖子:   
 回复贴数:   612 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   628 个  给我投票  
 在线时间:  389673  是否在线:  否
 经 验 值:   352  加为好友:   
 灌 水 值:   10  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   24  综合指数:  2802

cyshaoping的个人信息