fdsfsarty的个人信息

 账号:  fdsfsarty
 网名:   fdsfsarty
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  qingy330@gmai.com
 年龄  
 生日  1981/4/27
 爱好  
 注册时间:   2006-04-27 10:46  来 自:   
 登录次数:   21次  OICQ:  
 最后登录:  2007-01-04 14:26:34  ICQ:  
 最后发贴:   2007-01-04 07:14:23  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   17 个  所发帖子:   
 回复贴数:   0 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   17 个  给我投票  
 在线时间:  62942  是否在线:  否
 经 验 值:   4  加为好友:   
 灌 水 值:   -14  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   -88  综合指数:  -853

fdsfsarty的个人信息