graylovers的个人信息

 账号:  graylovers
 网名:   graylovers
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  grayhao@163.com
 年龄  20
 生日  1986/12/5
 爱好  网络技术、黑客
 注册时间:   2006-08-21 03:23  来 自:   云南
 登录次数:   50次  OICQ:  
 最后登录:  2008-07-03 02:21:33  ICQ:  
 最后发贴:   2008-04-03 18:34:38  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   7 个  所发帖子:   
 回复贴数:   17 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   24 个  给我投票  
 在线时间:  115707  是否在线:  否
 经 验 值:   87  加为好友:   
 灌 水 值:   -1  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   0  综合指数:  492

graylovers的个人信息