bird的个人信息

 账号:  huoniao
 网名:   bird
 性别:   man
 主页:   831013.35e.net
 E-Mail:  helpyou8@126.com
 年龄  21
 生日  1984/1/1
 爱好  足球裁判/网络
 注册时间:   2003-09-28 11:50  来 自:   QQ 群 5821919
 登录次数:   174次  OICQ:  29713976
 最后登录:  2009-02-03 10:03:24  ICQ:  29713976
 最后发贴:   2009-02-03 02:04:40  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   25 个  所发帖子:   
 回复贴数:   70 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   95 个  给我投票  
 在线时间:  272303  是否在线:  否
 经 验 值:   215  加为好友:   
 灌 水 值:   -10  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   -14  综合指数:  1105

bird的个人信息