raojianhua的个人信息

 账号:  raojianhua
 网名:   raojianhua
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  raojianhua242@yahoo.com.cn
 年龄  18
 生日  1986/2/16
 爱好  
 注册时间:   2004-08-19 12:53  来 自:   
 登录次数:   73次  OICQ:  369046978
 最后登录:  2006-08-05 13:43:41  ICQ:  
 最后发贴:   2006-08-05 05:44:53  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   13 个  所发帖子:   
 回复贴数:   62 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   75 个  给我投票  
 在线时间:  186579  是否在线:  否
 经 验 值:   229  加为好友:   
 灌 水 值:   -6  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   -3  综合指数:  1230

raojianhua的个人信息