sunyi1987的个人信息

 账号:  sunyi1987
 网名:   sunyi1987
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  sunyi-boy@126.com
 年龄  
 生日  1987/6/25
 爱好  计算机 与共同爱好者聊天,探讨问题!!
 注册时间:   2004-08-27 18:52  来 自:   新学青年,好 问题
 登录次数:   107次  OICQ:  306081979
 最后登录:  2008-03-19 04:31:59  ICQ:  306081979
 最后发贴:   2005-11-20 01:25:27  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   0 个  所发帖子:   
 回复贴数:   25 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   25 个  给我投票  
 在线时间:  250591  是否在线:  否
 经 验 值:   142  加为好友:   
 灌 水 值:   -1  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   5  综合指数:  845

sunyi1987的个人信息