wasdeszwsx的个人信息

 账号:  wasdeszwsx
 网名:   wasdeszwsx
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  haidao@163.com
 年龄  
 生日  1982/5/1
 爱好  
 注册时间:   2003-09-17 16:09  来 自:   
 登录次数:   49次  OICQ:  
 最后登录:  2004-02-24 23:43:32  ICQ:  
 最后发贴:   2004-02-24 15:53:36  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   3 个  所发帖子:   
 回复贴数:   14 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   17 个  给我投票  
 在线时间:  58083  是否在线:  否
 经 验 值:   66  加为好友:   
 灌 水 值:   -1  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   1  综合指数:  376

wasdeszwsx的个人信息