pippo仔的个人信息

 账号:  wuyang5608
 网名:   pippo仔
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  wuyang5608@163.com
 年龄  21
 生日  1983/2/19
 爱好  
 注册时间:   2003-10-15 16:43  来 自:   南京
 登录次数:   250次  OICQ:  
 最后登录:  2007-10-13 14:42:58  ICQ:  
 最后发贴:   2006-12-07 07:20:10  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   34 个  所发帖子:   
 回复贴数:   99 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   133 个  给我投票  
 在线时间:  127496  是否在线:  否
 经 验 值:   389  加为好友:   
 灌 水 值:   1  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   -1  综合指数:  2176

pippo仔的个人信息