xgw0683的个人信息

 账号:  xgw0683
 网名:   xgw0683
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  xgw0683@263.net
 年龄  18
 生日  1988/1/23
 爱好  
 注册时间:   2005-11-23 09:43  来 自:   四川省成都
 登录次数:   12次  OICQ:  
 最后登录:  2005-12-07 11:30:54  ICQ:  
 最后发贴:   2005-11-25 04:44:59  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   0 个  所发帖子:   
 回复贴数:   2 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   2 个  给我投票  
 在线时间:  15081  是否在线:  否
 经 验 值:   16  加为好友:   
 灌 水 值:   0  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   0  综合指数:  86

xgw0683的个人信息