xiaomayi的个人信息

 账号:  xiaomayi
 网名:   xiaomayi
 性别:   man
 主页:   61.190.87.219
 E-Mail:  yahoo@yahoo.com.cn
 年龄  
 生日  1982/4/29
 爱好  美女,计算机
 注册时间:   2003-06-07 22:16  来 自:   
 登录次数:   517次  OICQ:  
 最后登录:  2006-05-23 12:59:20  ICQ:  
 最后发贴:   2004-08-11 04:46:13  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   19 个  所发帖子:   
 回复贴数:   112 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   131 个  给我投票  
 在线时间:  730122  是否在线:  否
 经 验 值:   455  加为好友:   
 灌 水 值:   19  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   6  综合指数:  2767

xiaomayi的个人信息