xxmajt98的个人信息

 账号:  xxmajt98
 网名:   xxmajt98
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  zhouyaohexxm@163.com
 年龄  
 生日  1986/3/8
 爱好  计算机
 注册时间:     来 自:   湖南省
 登录次数:   33次  OICQ:  
 最后登录:  2005-02-12 16:38:31  ICQ:  
 最后发贴:   2004-03-25 03:02:11  会员等级:  
 发贴数量:   4 个  所发帖子:   
 回复贴数:   25 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   29 个  给我投票  
 在线时间:  42011  是否在线:  否
 经 验 值:   48  加为好友:   
 灌 水 值:     登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:     综合指数:  286

xxmajt98的个人信息