20CN胖子的个人信息

 账号:  yueyakui
 网名:   20CN胖子
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  yueyakui9@163.com
 年龄  18
 生日  1987/2/10
 爱好  广泛
 注册时间:   2004-03-17 06:15  来 自:   河南省林州市
 登录次数:   223次  OICQ:  40722595
 最后登录:  2018-10-01 01:12:46  ICQ:  
 最后发贴:   2005-09-10 05:44:44  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   27 个  所发帖子:   
 回复贴数:   71 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   98 个  给我投票  
 在线时间:  298821  是否在线:  否
 经 验 值:   275  加为好友:   
 灌 水 值:   14  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   6  综合指数:  1696

20CN胖子的个人信息