yutou的个人信息

 账号:  yutou
 网名:   yutou
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  lutao73635@hotmail.com
 年龄  
 生日  1978/8/18
 爱好  
 注册时间:     来 自:   
 登录次数:   232次  OICQ:  
 最后登录:  2010-10-22 17:04:33  ICQ:  
 最后发贴:   2008-03-17 07:29:00  会员等级:  
 发贴数量:   0 个  所发帖子:   
 回复贴数:   23 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   23 个  给我投票  
 在线时间:  713025  是否在线:  否
 经 验 值:   254  加为好友:   
 灌 水 值:   21  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:     综合指数:  1521

yutou的个人信息