zrhking的个人信息

 账号:  zrhking
 网名:   zrhking
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  zrhking@163.com
 年龄  29
 生日  1980/4/11
 爱好  电脑网络,唱歌,赚钱
 注册时间:   2004-02-06 19:55  来 自:   广东
 登录次数:   114次  OICQ:  25173593
 最后登录:  2012-10-16 23:58:16  ICQ:  
 最后发贴:   2012-10-16 16:02:04  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   6 个  所发帖子:   
 回复贴数:   17 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   23 个  给我投票  
 在线时间:  156804  是否在线:  否
 经 验 值:   164  加为好友:   
 灌 水 值:   5  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   11  综合指数:  1022

zrhking的个人信息