zsw_99的个人信息

 账号:  zsw_99
 网名:   zsw_99
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  bbq998@sohu.com
 年龄  
 生日  1983/11/23
 爱好  
 注册时间:   2003-03-14 18:24  来 自:   
 登录次数:   65次  OICQ:  
 最后登录:  2003-09-14 20:49:29  ICQ:  
 最后发贴:   1970-01-01 00:00:00  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   15 个  所发帖子:   
 回复贴数:   20 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   35 个  给我投票  
 在线时间:  78000  是否在线:  否
 经 验 值:   50  加为好友:   
 灌 水 值:   10  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   1  综合指数:  366

zsw_99的个人信息