zhangyang的个人信息

 账号:  zy266
 网名:   zhangyang
 性别:   girl
 主页:   
 E-Mail:  zhangyang226@tom.com
 年龄  20
 生日  1985/3/1
 爱好  
 注册时间:   2004-09-04 19:40  来 自:   
 登录次数:   343次  OICQ:  282018798
 最后登录:  2007-05-31 09:02:48  ICQ:  
 最后发贴:   2006-06-03 13:24:10  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   70 个  所发帖子:   
 回复贴数:   393 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   463 个  给我投票  
 在线时间:  346020  是否在线:  否
 经 验 值:   711  加为好友:   
 灌 水 值:   26  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   -40  综合指数:  3892

zhangyang的个人信息